Personvernerklæring Rubicon TV

Mai 2021

Se historisk oversikt over endringer i personvernerklæring fra Rubicon TV her.

1. Introduksjon

Rubicon TV AS, heretter kalt «Rubicon» tar ditt personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en sikker og god måte, i tråd med EUs Generelle Personvernforordning («GDPR»).

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger for ansatte, skuespillere, medvirkende, deltagere og lignende, samt søkere som ønsker å delta i spesifikke produksjoner.

Du kan kontakte oss dersom du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst ta kontakt ved å sende oss e-post til adressen personvern@rubicon.no.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Rubicon TV AS med org.nr. 968 061 828, og adresse Sandakerveien 24C,
0473 Oslo. Vi er behandlingsansvarlig for de behandlingsaktiviteter som beskrives i denne personvernerklæringen, inkludert audition og casting til våre produksjoner.

Rubicon TV er del av Banijay Group med hovedkontor i Frankrike. Banijay Group er et konsern som består av over 120 produksjonsselskap i 22 territorier som angitt her.

3. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Rubicon samler bare inn de personopplysninger som er relevante for å oppnå formålet med behandlingen og samler ikke inn mer enn det som er nødvendig for å oppnå dette formålet. Normalt er følgende formål relevante for vår behandling:

 • Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtalen inngått med deg
 • Vi behandler personopplysninger som vi gjennom loven er pålagt å behandle. Dette kan være regnskapsmessige og skattemessige formål.
 • Vi behandler personopplysninger for å oppfylle juridisk krav, for eksempel i forbindelse med opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.
 • Vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål.

4. Personopplysningene som behandles

Når du er ansatt, eller du søker om å være deltaker, eller medvirker eller er skuespiller i en av våre produksjoner vil vi behandle dine personopplysninger. Dette inkluderer følgende personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger, eksempelvis navn, og bostedsadresse
 • Kontaktopplysninger, eksempelvis epostadresse, telefonnummer, postadresse
 • Yrke, arbeidsstilling, verv, arbeidserfaring og utdanning
 • Fødselsdato
 • Kontonummer (til utbetaling av honorar)
 • Bankopplysninger omfattet av avtaleforholdet
 • Interesser, hobbyer og andre fritidsaktiviteter
 • Lyd-, video- og bildeopptak
 • Andre alminnelige personopplysninger, som er relevante for utvelgelsesprosessen som for eksempel produksjonshistorie eller tidligere produksjonsdeltakelse
 • Tidligere straffedommer eller lovovertredelser

Avhengig av den konkrete produksjon og den konkrete rolle, kan det være nødvendig å behandle følgende personopplysninger som i henhold til GDPR artikkel 9 anses som særlige kategorier personopplysninger:

 • Høyde, vekt, kroppsform og andre opplysninger om fysisk fremtoning
 • Psykisk og fysisk helse
 • Seksuell legning eller bakgrunn
 • Religion, livssyn eller politisk oppfatning

Vi sørger for at personopplysningene som behandles ikke er uriktige og sørger for å holde personopplysningene oppdaterte.

5. Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med GDPR og forsikrer oss om at vi har behandlingsgrunnlag når vi behandler personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er eksempelvis lov, når vi har en lovpålagt plikt til å behandle dine personopplysninger, slik som regnskapsplikten.

Når du sender en søknad til oss, må vi behandle personopplysninger om deg for å vurdere om vi skal inngå avtale med deg. Grunnlaget for at vi har lov til å samle inn disse personopplysningene er avtale.

Dette er også grunnlaget for behandlingen når du blir valgt som skuespiller, medvirker eller deltager til en produksjon. Behandlingsgrunnlaget vil være at behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå en avtale med deg eller nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eksempelvis betaling av honorar.

I tillegg kan samtykke i visse tilfeller være aktuelt behandlingsgrunnlag. Hvis vi har bedt om ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på personvern@rubicon.no

6. Lagring og sletting

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor, og kun så lenge loven pålegger oss å ta vare på dine personopplysninger. Når det ikke lenger er behov for å ta vare på dine personopplysninger vil de slettes i tråd med våre rutiner.

7. Utlevering av personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med våre samarbeidsparter og kunder, som inngår i produksjonen eller som produksjonen produseres for, for eksempel bestillende kanal eller aktører som bistår ved etterarbeid. Dette kan for eksempel være andre aktører i Banijay Group som Screen Media AS. Slik deling vil normalt skje på grunnlag av avtalen som er inngått med den aktuelle aktøren.

Hvis du er deltager, medvirker eller skuespiller i en av våre produksjoner, vil dine personopplysninger deles med nødvendige tredjeparter for å gjennomføre produksjonen. Vi må gjøre dette for å oppfylle avtaler inngått med våre samarbeidspartnere og kunder. Hvem slike tredjeparter er, vil variere fra produksjon til produksjon, men vil typisk kunne være skytjenesteleverandører, reise-/flyselskap, forsikringsselskap, TV-kanaler, reklameselskap for produksjonen og lignende.

Vi vil også kunne dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter, f.eks. Skatteetaten, politi, og arbeidstilsynet.

Enhver leverandør vi bruker for å behandle personopplysninger på våre vegne, er bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR. Vi krever at leverandørene som benyttes behandler dine personopplysninger på en sikker måte, herunder stiller vi krav til informasjonssikkerhet samt sørger for at overføring av data skjer på en kryptert og sikker måte.

8. Dine rettigheter

Du har flere rettigheter etter GDPR som vi er opptatt av å ivareta.  Du rett til å få innsyn i dine personopplysninger etter GDPR artikkel 15, rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger vi har lagret om deg etter GDPR artikkel 16, rett til å kreve sletting etter GDPR artikkel 17 og rett til å kreve at behandlingen begrenses etter GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i GDPR artikkel 20 er oppfylt, har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med oss på personvern@rubicon.no.

Det er også mulig å sende en klage til Datatilsynet dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.